Πολιτική Εταιρείας & Συνεργασιών

Δημιουργία Ιστοσελίδας (Website Development)

Η OBVI AGENCY δεσμεύεται να παρέχει εξαιρετική και απροσκόπτητη διαχείριση της ιστοσελίδας σας.

Η κατασκευή κάθε έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα που παρέχεται στον πελάτη μαζί με την προσφορά, και η OBVI AGENCY έχει την υποχρέωση να το ακολουθήσει. Κάθε πελάτης πρέπει να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπο, το οποίο θα ενημερώνεται για την πρόοδο της κατασκευής.

Η αρχική προσφορά που αποστέλλεται δεν συμπεριλαμβάνει τη μεταβίβαση ολόκληρου ή μέρους της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση.

“Ηλεκτρονική Σφραγίδα” Ιστοσελίδων

Κάθε ιστοσελίδα που δημιουργεί η OBVI AGENCY φέρει την ηλεκτρονική “σφραγίδα” της στο Footer ως ένδειξη της εργασίας μας και ως εγγύηση τόσο για τον πελάτη όσο και για το κοινό του. Ο πελάτης έχει υποχρέωση να διατηρεί αυτήν την “σφραγίδα” αναλλοίωτη και επ’ αορίστου.

Web Servers

Κάθε ιστοσελίδα που δημιουργεί η OBVI AGENCY φιλοξενείται αποκλειστικά σε πιστοποιημένους διακομιστές ιστού υπό τη διαχείριση της OBVI AGENCY και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους παρόχους εκτός αν συμφωνηθεί ρητώς.

Πακέτα Φιλοξενίας, Συντήρησης & Υποστήριξης Ιστοσελίδας

Τα πακέτα Φιλοξενίας, Συντήρησης & Υποστήριξης Ιστοσελίδας παρέχονται αποκλειστικά για τη διάρκεια ενός έτους, μετρώντας από την ημερομηνία παράδοσης της ιστοσελίδας σας.

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται:

  • Φιλοξενία σε πιστοποιημένους Διακομιστές Ιστού, υπό την κατοχή της OBVI AGENCY – The Advertising Studio.
  • Συντήρηση της ιστοσελίδας σας και του λογισμικού της, με την ενημέρωση σχετικά με τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις που πραγματοποιούνται.
  • Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη μέσω του Συστήματος Καταχώρησης Αιτημάτων (Web Ticketing System) της OBVI AGENCY – The Advertising Studio.
 

Τιμολόγηση Πακέτων “Φιλοξενίας – Συντήρησης & Υποστήριξης Ιστοσελίδας”

Η τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο ισχύει για το έτος που αναγράφεται στο πεδίο ημερομηνίας σύνταξης του συμβολαίου. Οι τιμές στα πακέτα μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή λόγω εξωτερικών παραγόντων.

Υποχρεώσεις Πελάτη – Εταιρείας Στα Πακέτα “Φιλοξενίας – Συντήρησης & Υποστήριξης Ιστοσελίδας”

Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τη πληρωμή του συμφωνημένου πακέτου εντός της οριζόμενης προθεσμίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υποχρεώσεις Εταιρείας – Προς Πελάτη Στα Πακέτα “Φιλοξενίας – Συντήρησης & Υποστήριξης Ιστοσελίδας”

Η OBVI AGENCY οφείλει να εξασφαλίζει την σωστή και ομαλή διαχείριση του Website σας. Επιπροσθέτως η OBVI AGENCY οφείλει να ειδοποιήσει τον πελάτη εγκαίρως για τη λήξη των υπηρεσιών του μέσω ηλεκτρονικής αλλυλογραφύας στο email που έχει ορίσει ο πελάτης στα στοιχεία επικοινωνίας του.

Περίπτωση Μη Καταβολής Της Οφειλής Εντός Προθεσμίας

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν καταβάλλει την οφειλόμενη πληρωμή εντός της οριζόμενης προθεσμίας και δεν υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση προς την OBVI AGENCY – The Advertising Studio, οι υπηρεσίες θα τεθούν εκτός λειτουργίας.

Επαναδημοσίευση Υπηρεσιών Έπειτα Από Παύση Λειτουργίας

Για την επαναδημοσίευση των υπηρεσιών, εφαρμόζονται οι ακόλουθες πρόσθετες χρεώσεις:

  • Επαναδημοσίευση Ιστοσελίδας – 30€
  • Επαναδημοσίευση Ιστοσελίδας με WEB APP – 50€
 

Συμβουλευτική Μάρκετινγκ

Η OBVI AGENCY λειτουργεί επίσης ως σύμβουλος στρατηγικής μάρκετινγκ.

Όταν παρουσιάζει στρατηγικές μάρκετινγκ στον πελάτη, η OBVI AGENCY δεν είναι υποχρεωμένη να αποκαλύψει τις τεχνικές, τη μεθοδολογία, τα προγράμματα ή τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί.

Τελευταία Ενημέρωση 18.01.2022